Partneri

Globalno ugovorena, a lokalno sprovedena saradnja Wiener Städtische životnog osiguranja i Erste Banke u Crnoj Gori je veoma uspješna.
Naše kompanije udružile su svoje snage da bi klijentima ponudile nove mogućnosti da optimalno iskoriste sve prednosti bankarskih usluga.

Naša saradnja sa bankama
Da bi Vaše važne finansijske usluge bile osigurane na uspjeh, nudimo Vam – osiguranje predmeta bankarskih kredita.
Svaki ugovor o osiguranju Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d. će zaključiti sa periodom trajanja koji odgovara periodu trajanja kredita. Sastavni dio ugovora o osiguranju čini vinkulacija – pismena izjava Osiguranika kojom prava po osnovu zaključenog ugovora o osiguranju u cjelini ili djelimično, za određeni vremenski period u okviru ugovorenog perioda osiguranja, prenosi na treće lice (banku).

Saznajte više