Wiener Städtische sigurimi i jës Podgorica sh.a.

Wiener Städtische sigurimi i jetës Podgorica sh.a. në tregun malazez është i pranishëm nga nëntori i vitit 2010.
Kompania është e themeluar si „green field“ investim i Viena Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG.

Viena Insurance Group, pjesë e cilës në jemi, është kompani austriake e sigurimeve dhe është udhëheqëse në tregun e Evropës qendrore dhe lindore, me një traditë të veprimtarisë më të gjatë se 180 vite.
Me kombinimi të fuqisë ekonomike, profesionalizimit dhe njohurive ne kemi sjellë në treg një cilësi dhe siguri të vërtetuar çfarë, ne besojmë, do të na siguroj pozitën e liderit në fushën e sigurimit të jetës.

Nga vetë fillimi, misioni i kompanisë ishte krijimi dhe zhvillimi i kulturës së sigurimeve dhe ofrimi i shërbimeve cilësia e të cilave përputhet me standardet të veprimtarisë bashkëkohore botërore. Prandaj, në mënyrë të vazhdueshme jemi duke zhvilluar prodhimet që janë në përputhje me konceptin e sigurimit modern evropian që i adaptojmë nevojave dhe kushteve të tregut të brendshëm.

Në pajtim me standarde të larta të mbrojtjes së klientëve të vetë që zbatohen nga tërë Vienna Insurance. Grupi, Wiener Städtische sigurimi i jetës zbaton një politikë serioze të ri-sigurimeve dhe ia kushton vëmendjen e posaçme mbrojtjes nga rreziku në portofolin e vetë dhe plotësimit të detyrimeve të ndërmarra ndaj klientëve.
Në këtë mënyrë Wiener Städtische sigurimi i jetës përpiqet që klientëve të vetë të ofrojë një mbrojtje dhe siguri të shtuar.