Programi Riziko – me shuma të siguruara në rënie

WIENER STÄDTISCHE SIGURIMI I JETËS PODGORICA SH.A. ËSHTË KËTU PËR JU, PËR TI PLOTËSUAR NEVOJAT TUAJA.

E kemi bërë një ofertë speciale për Ju…

QË FAMILJA TË JETË E SIGURT

Jeni përdorues i kredisë për banesë në bankë…

Zgjidhni sigurimin e jetës me shuma të siguruara në rënie, që i përcjellin planin anuitet të pagesës së kredisë.

TË CILAT JANË KARAKTERISTIKAT KRYESORE TË SIGURIMIT RIZIKO ME SHUMA TË SIGURUARA NË RËNIE?

Sigurimi i jetës vetëm për rast të vdekjes së të siguruarit (përdoruesit të kredisë për banesë) me shuma të siguruara në rënie, ku përdoruesi i sigurimit për rast të vdekjes së të siguruarit është banka.

Shuma e siguruar është e barabartë me pjesën e mbetur të kredia kryesore ndaj planit anuiteti që është pjesë përbërëse e kontratës mbi sigurim.

Kontraktuesi i sigurimit është i detyruar të paguajë primin e sigurimit në mënyrë të kontraktuar – me këste mujore, vjetore apo njëhershëm. Periudha e pagesës së primit të sigurimit është më i shkurtër në raport me periudhën e sigurimit për 24 muaj, jeni të siguruar gjatë terë periudhës së zgjatjes së kredisë dhe paguani primin e sigurimit dy vite më pak. Nëse vjen deri tek rasti i siguruar, siguruesi është i detyruar që përdoruesit tʼia paguajë shumën e siguruar që është e barabartë me pjesën e mbetur të kredisë kryesore sipas planit anuiteti, që është pjesë përbërëse e kontratës mbi sigurim.

Shembull

Gjinia Femërore Mashkullore
Mosha e aksesit 25 vjeç 25 vjeç
Periudha e shlyerjes së kredisë 15 vite = 180 muaj 15 vite = 180 muaj
Periudha e pagesës së primit 13 vite = 156 muaj 13 vite = 156 muaj
Kredia 35.000 € 25.000 €
Shkalla e kamatës 7,95 % 4,99 %
Primi mujor 2,09 € 2,97 €

Edhe një herë e theksojmë pyetjen: Pse ta zgjidhni Riziko sigurimin me shuma të siguruara në rënie?

NËSE NDODH AJO MË E KEQJA MENDONI PËR MË TË AFËRMIT TUAJ.

Për informacione më të hollësishme mbi këtë program dhe kalkulim të primit në rastin konkret, kontaktoni zyrat e Wiener Städtische sigurimi i jetës Podgorica sh.a.