Prijava šteta

 

PRIJAVA ŠTETE USLJED NASTUPANJA TEŠKE BOLESTI

U slučaju nastupanja teške bolesti, Osiguranik je u obavezi da:

1. Kada mu to zdravstveno stanje dozvoli, podnese zahtjev za naknadu iz osiguranja (ispuni obrazac prijave štete).

2. Da uz zahtjev priloži svu neophodnu dokumentaciju navedenu u popisu potrebne dokumentacije na samoj prijavi.

3. Prijavu osiguranog slučaja može podnijeti isključivo osiguranik sam.

Pogledajte i:

PRIJAVA NESREĆNOG SLUČAJA (NEZGODE)

U slučaju nastanka nesrećnog slučaja (nezgode) Osiguranik je u obavezi:

1. Da se prema mogućnostima odmah, ili u krajnjem  roku od 5 dana od dana povrede, javi ljekaru radi pregleda i pružanja pomoći, preduzimajući sve potrebne mjere liječenja, kao i da se pridržava ljekarskih savjeta i uputstava u pogledu liječenja.

2. Da o nesrećnom slučaju obavijesti Osiguravača u pisanoj formi, čim mu to zdravstveno  stanje dozvoli.

3. Da uz prijavu o nesrećnom slučaju dostavi Osiguravaču svu potrebnu dokumentaciju. Popis neophodnih dokumenata koje je potrebno priložiti možete naći na samoj prijavi nesrećnog slučaja (nezgode).

Pogledajte i: