Kontakt

Wiener Städtische životno osiguranje a.d
Adresa: Rimski trg 47
81000 Podgorica, Crna Gora
Centrali: +382 20 205 150
Fax: +382 20 205 151
E-mail: office@wiener.co.me
Internet: www.wiener.co.me

Pyetjet dhe sugjerimet mund ti dërgoni në:
E-mail: office@wiener.co.me

Të dhënat për identifikim

Numri i identifikimit të personit të tatueshëm (NIPT) : 02808102
Kodi i veprimtarisë: 6511
Kompania (emri i plotë): Akcionarsko društvo za životno osiguranje Wiener Städtische Podgorica
Kompania (emri i shkurt): Wiener Städtische životno osiguranje Podgorica a.d.
Numri regjistrues në Regjistrin e shoqërive tregtare: 4-0009228